Følg med på utbygginger

Følg med på utbygginger

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 28.08.19. Oppdatert 23.09.19.

To ferske tilfeller av at utbyggere har gjennomført tiltak det er usikkert om de hadde rett til, viser at det er viktig at velforeninger og beboere i områder med utbyggingsplaner og -aktiviteter følger godt med i hva som foregår. Det kan virke som om noen handler etter prinsippet «Det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse». Når trær er hugget, er det vanskelig å få dem på plass igjen. Asker Velforbund påpeker disse forhold i et brev til Asker kommune og krever at kommunen i større grad krever detaljregulering før store utbygginger startes, noe som faktisk kreves i kommunens egen utomhusplan.

 Tekst: Karl Jørgen Gurandsrud  Foto: Stein Tyrdal

Seneste tilfelle er flatehugst av et stort felt i tilknytning til Høn-Landås-utbyggingen, omtalt i Budstikka 24. august. Beboer Stein Tyrdal i Asker terrasse sendte inn en bekymringsmelding til kommunen da han oppdaget at trærne på et stort område på kommunens eiendom plutselig var fjernet. Kommunen ga umiddelbart en stoppordre for videre hugst i området og gjennomførte et tilsyn 16. august.

I tilsynsrapporten fastslås det at det ble registrert ett avvik: «Det er utført søknadspliktig hugst på parsell grøntområde hvor hjemmelshaver av eiendommer er Asker kommune. Huggingen av trærne grøntområde G1 og G2 er ikke omsøkt».

En «stor og flott» eik ble oppdaget

Det fremgår videre av tilsynsrapporten at det ble holdt et møte mandag 19. august med representanter for Selvåg Bolig AS, deres konsulentselskap og Asker kommune. I tillegg gjennomførte representanter fra Plan- og bygningsavdelingen en befaring i Hønsveien for ytterligere å kunne dokumentere hvor grense mellom gult felt og grøntområde befinner seg.

Ved tilsynet 16. august ble de samme representanter oppmerksom på et stort eiketre på grensen til Asker terrasse 57. «Dette treet befinner seg i/på grensen for det området som er tiltenkt ny gang- og sykkelvei fra området som er ment å knyttes på en sti i enden av Asker terrasse ved nr 57. Denne eiken er stor og flott. Treet er ikke avmerket for vern, men vi anmoder sterkt om at det gjøres en vurdering for likevel å hensynta denne når trasé for gang- og sykkelvei skal etableres».

Konklusjonen etter tilsynet og møtet er at «Søker må sende inn søknad med detaljert redegjørelse for den hugsten som er gjennomført, og dokumentasjon som viser hvor hugsten er utført».

I et brev til kommunen fra Stein Tyrdal, som representant for beboerne i området, bes det om et møte med Asker kommune for å avklare status, samt videre arbeid vedrørende den situasjon som er beskrevet i brevet.

Velforeningen vil ha saken opp på nytt

Det berørte nærmiljø i denne saken fastslår at Utbygging på Høn Landås har startet med ulovligheter fra første spadetak. Det er startet trefelling uten at lovpålagt søknad er innsendt. Den er stoppet etter reaksjon fra våkne naboer. Utbygger er pålagt av Plan- og bygningsavdelingen å søke etter-godkjenning.

Nærmiljøet, inklusive Asker Stasjon Og Omegn Vel, er bekymret for at søknaden blir godkjent uten at vi blir tilstrekkelig hørt.

Overfor Budstikka fremholder styreleder Nils Hovde Flaaten og resten av styret i Asker Stasjon og Omegn Vel at de er skuffet.

– I et møte i juli, i forbindelse med oppstart, bekreftet Selvaag Bolig at de lojalt ville overholde de inngåtte avtaler, samt overholde rekkefølgebestemmelsene i kontrakten med Asker kommune. Vi synes det er betenkelig at dette skjer helt i begynnelsen av et så stort prosjekt, sier Flaaten til Budstikka.

Flaaten fastslår videre at – det er gitt dispensasjon fra detaljeregulering da rammeavtalen skal være god nok. Imidlertid stemmer ikke kartet med terrenget, bl.a. er kotene feil. Da utbygger har fått tillatelse til å bygge opp til en bestemt kotehøyde, er det grunn til å frykte at allerede høye blokker blir enda høyere.

Som en konklusjon ber Asker Stasjon og Omegn Vel om at kommunestyret tar opp saken på nytt, da beslutningsgrunnlaget ved siste behandling viser seg å være feil.

Velforeninger og naboer må følge med

Denne saken og andre tilsvarende saker som er avdekket i Asker kommune viser at det er svært viktig at beboere og velforeninger som er berørt av planlagte og påbegynte utbygginger, følge godt med på hva som skjer rundt dem. Dersom en beboer ikke selv ser det som hensiktsmessig å ta opp en sak, er det naturlig å henvende seg til den lokale velforening. Denne kan igjen ta kontakt med Asker Velforbund, som kan bidra til å finne ut hvordan man skal gå videre med en sak.