Kommunen vil overta prioriterte velveier

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 11.10.17.

Saken om velveier/private veier er nå er ferdig politisk behandlet i Asker kommune. Det innebærer at 34 velveier er rangert for kommunal overtagelse i løpet av fire år, dersom det bevilges tilstrekkelig med midler til dette. En pott på ca. to Mkr som har vært forvaltet av Asker Velforbund til nå, skal inngå i disse midlene. Samtidig innebærer vedtaket at dagens ordning med brøytetilskudd opprettholdes for veiene som ikke er overtatt av kommunen, frem til 2020. Fra da av må det regnes med at kommunalt brøytetilskudd kan bortfalle for alle private veier (velveier).En privat vei som er foreslått overtatt av Asker kommune.


Av vedtaket i Kommunestyret fremgår at «Vederlagsfri overtakelse av veigrunn gjennomføres av velforeningene i forkant - og som en forutsetning for å bli oppgradert. Dette begrunnes i prinsippet om at kommunen eier kommunal vei og at effektiv kommunal veidrift krever eierskap til veigrunn».

Av saksbehandlingen i kommunen fremgår også at gjenværende velveier vil beholde sitt brøytetilskudd, i det minste frem til 2020. Etter at den nye kommunen er iverksatt, er det usikkert hva som skjer, men Asker Velforbund vil arbeide for at brøytetilskuddet opprettholdes. Et forventet motargument er at det finnes mange private veier i Asker som ikke har brøytetilskudd og at det ikke er gitt slikt tilskudd i Røyken og Hurum.

Velforeningen må samle grunneierne

Med vedtaket i kommunestyret den 4. april er det satt en foreløbig sluttstrek for en flerårig behandling av de såkalte velveier i Asker. Velveier er private veier, hvor drift og vedlikehold organiseres gjennom velforeninger. Inntil 1985 kunne velveier tas opp i en kommunal tilskuddsordning («velveilisten»), som omfatter ca. 60 km av Askers 260 km private veier. Disse veiene mottok tidligere tilskudd til både sommervedlikehold og snerydding, men vedlikeholdsstøtten bortfalt for mange år siden.

I vedtaket gir kommunestyret den enkelte velforening som har en eller flere veier på listen over veier som kommunen vil overta, ansvaret for å få med seg alle grunneierne langs veien til å avgi nødvendig veigrunn vederlagsfritt. For noen foreninger, med veier som har mange grunneiere, kan dette bli en stor utfordring. En løsning kan være å bidra til at det opprettes veilag, som binder medlemmene med flertallsvedtak. 


Kommunal overtagelse av veier medfører asfaltering, som igjen kan forhindre slike tilstander på veien.

Noen velforeninger er allerede godt i gang med å klargjøre veier for kommunal overtagelse. Dette arbeidet kan by på utfordringer, da man av erfaring vet at det ofte finnes grunneiere som er skeptiske til å avgi privat grunn til veiformål. Dette vil ofte være nødvendig, fordi kommunen stiller visse krav til veistandard, blant annet veibredde og grøfter. Her kan opprettelse av veilag bli aktuelt.

Asker Velforbund har deltatt i arbeidsgruppen som fremmet forslaget kommunestyrevedtaket er basert på, og har derfor en viss innsikt i forhold rund kommunal overtagelse av private veier. Vi er forberedt på å kunne bidra til løsninger rundt om i medlemsforeningene.

Som vedlegg til denne saken ligger utdrag av veiloven, vedtaket i kommunestyret og listen over veier som er foreslått overtatt av kommunen.