Samarbeidsavtalen med kommunen fornyet

Samarbeidsavtalen med kommunen fornyet

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 12.02.18. Oppdatert 31.05.21.

Samarbeidsavtalen som Asker kommune har hatt med Asker Velforbund gjennom flere år, ble i 2018 oppdatert og fornyet med gyldighet frem til kommuneutvidelsen i 2020. Avtalen er senere forlenget til ut 2021. Samtaler med sikte på en større revisjon og tilpasning til den nye kommunen er i gang. Viktige saker for Asker Velforbund i tiden fremover er fortsatt å få kontakt med velforeningene i Røyken og Hurum med sikte på å få disse integrert i samarbeidet. De fleste større av disse foreningene er allerede medlemsforeninger.

Samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og Asker Velforbund er fornyet og ble signert av Lene Conradi (t. h.) og Karl Jørgen Gurandsrud 24. januar 2019. (Foto: Svein-Ivar Fors)

I avtalen fastslås det at AV og AK har felles verdier og mål for utvikling av lokaldemokratiet og for å ta vare på lokalmiljøene i kommunen.  AK og AV har også et felles mål om å skape et levende lokalsamfunn der folk finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel. Vellene er en viktig bidragsyter til dette målet. Kommunens positive holdning til vellene, og evne og vilje til å støtte opp om vellenes aktivitet er i en slik sammenheng avgjørende og viktig. Hensikten med avtalen mellom AK og AV er styrking av det nødvendige samspillet mellom AK og AV ved

Samarbeidsavtalen gir blant annet Asker Velforbund rett til møter med både rådmannen og politisk nivå, samt høringsrett i saker som direkte angår vellene eller som har konsekvens for disse. Dette gjelder blant annet kommuneplanene og oppstart av reguleringsplanarbeide. Dessuten forventer kommunen at velforbundet skal gi innspill og uttalelser i forbindelse med kommuneplanarbeidet.

Kontaktledd til kommunen

Asker Velforbund er en paraplyorganisasjon for velforeningene i Asker kommune. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser og søke å utvikle Asker til et trygt og godt bomiljø.

I praksis er Velforbundet Asker kommunes kontaktledd ut mot innbyggerne. Forbundet er derfor representert i flere brukerråd og har en egen samarbeidsavtale med kommunen. Asker Velforbund har hatt en koordinerende oppgave i kommunens kontakt med velforeninger som berøres direkte av planene for E18-utbyggingen.

Hvert år fordeler forbundet støtte til lokale Velrusken-aksjoner, basert på midler fra kommunen.

Velveier og kommunesammenslåing

Arbeidet med å få kommunen til å overta ansvaret for en del velveier i Asker har vært en av velforbundets viktigste saker de senere år. Dette ble avsluttet med politisk vedtak i kommunestyret våren 2017. Nå gjenstår implementeringen, der Asker Velforbund vil bistå de enkelte velforeninger med grunnavståelse til kommunen, samt forsøke å sikre at det bevilges nok midler over kommunebudsjettet til at de prioriterte veier kan oppgraderes og overtas.

En annen viktig sak for velforbundet er å etablere kontakt med velforeningene i Røyken og Hurum. Her er man godt i gang og tar sikte på en integrering av de foreningene som ønsker det, allerede i løpet av inneværende år.

Det er tidligere tatt initiativ overfor kommunen for å få støtte til en felles aksjon for bekjempelse av brunsnegler. Initiativet ble møtt med velvilje, men det ble ikke spesifikt avsatt midler til dette formål på budsjettet for 2016. Velforbundet vil fortsatt følge opp denne saken overfor kommunen med tanke på en felles innsats.

Andre saker Velforbundet har arbeidet mye med, er sanering av kabler i luftstrekk og å få en mer ensartet utforming av alle koblingsboksene som er plassert rundt om i kommunen.

Trafikksikkerhetsspørsmål omfattes av samarbeidsavtalen, men her har kontakten med kommunen vært relativ begrenset. Velforbundet har merket seg alle innspill som vellene har kommet med i forbindelse med kommunens trafikksikkerhetsplan. Velforbundet vil søke å sikre at disse lokale forslag og bekymringsmeldinger, følges opp av kommunen og at det utarbeides en plan for oppfølgingen. Det bør være sterke grunner til at slike innspill avvises, mener Asker Velforbund.

 


2018.01.25 Avtale AK-AV 2018-20, signert.pdf