Om Asker Velforbund

Asker Velforbud ble opprettet av Asker kommune i 1922 for å være både et bindeledd og et koordinerende organ for informasjon til og fra vellene overfor administrasjonen i kommunen. Da Velforbundet ble opprettet, var det ikke mange vel, men sakene var mange og ofte av felles karakter. Kommunens administrasjon var liten, og behovet for å sette sakene i en større sammenheng var stort.

Asker kommune var tidlig ute med å la frivillige organisasjoner være med i det administrative arbeid og derigjennom få anledning til å kunne påvirke beslutningsprosesser.

I dag er situasjonen på sett og vis ikke veldig forandret, men rammene rundt er vesentlig endret. Vi har fått langt over det dobbelte antall vel. Vi har fått en forvaltningslov som både regulerer vellenes mulighet til å påvirke saksbehandlingen i kommunen og legger føringer for hvorledes kommunens administrasjon skal forholde seg til frivillige interessegrupperinger.Sakene er blitt mer omfattende og det kreves større innsikt i lover, forskrifter og saksbehandling for å kunne påvirke dem.

Velforbundet er sentralt i fordelingen av det kommunale tilskuddet til 70 km velveier til de vel 60 vellene i Asker som er medlemmer. Det er til støtte for vellene i kompliserte reguleringssaker og i saker som er felles for flere vel i forhold til kommunen. Det er høringsinstans i kommunale plansaker. Velforbundet er en støtteinstans i etablering av nye vel og til vel som sliter med oppslutning og rekruttering av tilitsvalgte. Det ønsker å bidra til å skape trygghet og trivsel i nærmiljøet og støtter vellenes arbeid i å etablere Nabosoner og integrering av innflyttere og innvandrere i nabolaget. Velforbundet har et jubileumsfond som gir bidrag til vel som jubilerer.

I forhold til kommunen har Velforbundet møter med formannskap og komiteer når saker av interesse er oppe til behandling. Vi deltar på dialogmøter med komitéene for Teknikk og Miljø, Idrett og Friluft og har en representant i Navnerådet. Vi var også representert i styringsgruppen som utviklet Hasselbakken til Frivillighetens hus.

Asker Velforbund er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon (VFO).